Voordelig inkopen voor kapsalons!
Voor 20.00 besteld, morgen geleverd!
Ruim assortiment!
Aanmelden
0
0
Voordelig inkopen voor kapsalons!
Voor 20.00 besteld, morgen geleverd!
Ruim assortiment!

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitzondering van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten die The Thirsty Hair Company B.V. (hierna te noemen: "THC") sluit met een “Co-Branded Partner” (hierna te noemen "Partner") met betrekking tot het Thirsty Hair programma, de daarbij behorende producten alsmede daarmee verwante producten en diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel voorbereidend als uitvoerend van aard.
1.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdruk­kelijk schriftelijk door THC zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).
1.3 De inhoud van alle in het kader van het Thirsty Hair programma verstrekte informatie, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De desbetreffende gegevens zijn voor THC slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door THC is bevestigd. 

2. Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand als THC het door Partner ingevulde en ondertekende contractformulier inclusief de daarbij behorende documenten heeft ontvangen en de aanmelding schriftelijk accepteert.

3. Retourzendingen van producten

3.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van haar kant is THC niet verplicht retourzendingen van Partner te accepteren.
3.2 In ontvangstnamen van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door THC van de door Partner opgege­ven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij Partner totdat zij door THC is gekwijt.

4. Prijzen, tarieven, facturering en betaling

4.1 De prijzen, tarieven en vergoedingen voor de prestaties van THC staan vermeld in het contractformulier. Alle prijzen, tarieven en vergoedingen zijn exclusief BTW.
4.2 Alle diensten zijdens THC worden doorberekend op basis van nacalculatie, tenzij een vaste prijs of een periodieke vergoeding is overeengekomen.
4.3 Reisuren en km- en verblijfskosten worden doorberekend tegen de daarvoor geldende tarieven, tenzij anders is aangegeven.
4.4 Partner zal THC steeds tijdig op de hoogte brengen van wijzigingen in de adresgegevens en zijn bank­rekeningnummer.
4.5 THC zal Partner factureren voor het te betalen bedrag, zijnde de afgesproken tarieven in de overeenkomst.
4.6 Partner is akkoord om THC een vergoeding toe te staan – conform opgave in het contract – in het geval van het overeengekomen transactiepercentage. Deze wordt ingehouden op de periodieke uitkering naar de Partner. 
4.7 Indien Partner in het geval van niet tijdige betaling en na ingebreke­stelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Partner naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van alle kosten van invordering van het door Partner verschuldigde, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De verschuldigde buitengerechtelijke kosten worden berekend vol­gens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle aan Partner geleverde zaken blijven eigendom van THC.

6. Ter beschikking stelling

6.1 Alle aan Partner ter beschikking gestelde zaken blijven eigendom van THC. Rechten wor­den aan Partner steeds verleend voor de duur van de terbeschik­kingstelling van de zaken, dan wel voor zover dit langer mocht zijn voor de duur van de contract overeenkomst
6.2 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de  overeenkomst zijn, gaan over op Partner op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkings­macht van Partner of van een door Partner gebruikte hulp persoon zijn gebracht. De Partner en elke door hem ingeschakel­de hulppersoon zal als een goed huisvader voor de zaken blijven zorgen en - behoudens anderszins is aangegeven in een service beschrijving - de zaken afdoende verzekeren.
6.3 De ter beschikking gestelde zaken mogen door Partner uitsluitend gebruikt wor­den op een voor THC eenvoudig toegankelijke locatie op het afleveradres en overigens uitsluitend in combinatie met de verleende rechten.
6.4 Tenzij anders is aangegeven op het contractformulier, gaat de terbeschikkingstelling in op de datum van aflevering van de zaken. Partner wordt verondersteld het ter beschikking gestelde in goede staat te hebben ontvangen, tenzij hij/zij bij THC binnen een (1) werkdag na aflevering schriftelijk dan wel per fax van het tegendeel blijk geeft.
6.5 Bij beëindiging van de overeenkomst zal THC op eigen kosten de zaken (inclusief de daarbij behorende programma­tuur) en de daarbij behorende documentatie ophalen. THC is zonder meer gerechtigd wijzigingen door te voeren in de ter beschikking gestelde zaken en/of nieuwe releases en/of versies uit te brengen van de programmatuur; THC  zal voormelde wijzigingen en/of nieuwe releases en/of nieuwe versies aan Partner door middel van servicebeschrijvingen aanbieden. Indien Partner voormelde wijzigingen en/of nieuwe releases en/of nieuwe versies niet accepteert, worden geen garanties zijdens THC verstrekt met betrekking tot de (inter)connec­tie van de zaken en/of de daarbij behorende programmatuur met achterliggende systemen en meer in het algemeen met betrekking tot de goede werking van de zaken en de daarbij behorende pro­grammatuur.

7. Meerwerk

7.1 Er is sprake van meerwerk dat voor vergoeding in aanmerking komt: indien door additionele wensen van Partner de oorspronke­lijk overeengekomen prestaties van THC  zijn verzwaard c.q. uitgebreid; in het geval van wijzigingen in de voorwaarden betreffende de uit­voering van de Overeenkomst; indien er sprake is van kostenverhogende omstandigheden die niet aan THC zijn te wijten; indien Partner in gebreke is in de nakoming van enige ver­plichting uit hoofde van de Overeenkomst en daardoor de oorspronkelijk overeengekomen prestaties van THC zijn verzwaard c.q. uitgebreid.
7.2 Doorberekening van het meerwerk geschiedt op basis van nacal­culatie.
7.3 Tenzij het naar de mening van THC  niet mogelijk is, zal THC voordat met het meerwerk wordt aan­gevangen een schriftelijke offerte uitbrengen, met betrekking tot de omvang van het door THC verwachte meerwerk en de daaraan verbonden kosten.

8. Garantie

8.1 THC verleent op de door haar ontwikkelde en geleverde producten uitsluitend de garantie zoals deze staat vermeld in Warranty Statement die of bij (in de verpakking van) het product wordt afgeleverd of die bij of omstreeks de totstandkoming van Overeenkomst is overhandigd. De Warranty Statement ligt bij THC ter inzage en wordt op verzoek van Partner kosteloos toegezonden.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van THC met betrekking tot de door haar geleverde producten en/of verrichte diensten is uitdrukkelijk beperkt tot het gestelde in artikel 8. Voor zover deze beperking van aansprakelijkheid wettelijk niet zou zijn toegestaan, gelden de bepalingen 9.2 en 9.3.
9.2 In verband met door THC geleverde producten en/of verrichte diensten is THC  jegens Partner uit­sluitend aansprakelijk voor vergoeding van directe schade en de aansprakelijkheid van THC voor vergoeding van alle schade, kosten of betalingsverplichtingen die in verband met enige Overeenkomst met Partner aldus mochten bestaan, is beperkt tot een bedrag van €. 5.000,= Onder directe schade wordt uitsluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis. Deze beperking geldt voor contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, tenzij er sprake is van directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van THC personeel dan wel enige beper­king rechtens niet is toegestaan.
9.3 THC  is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals onder andere schade, welke verband houdt met het verloren gaan van gegevens, winstderving of voor enigerlei andere gevolg schade.

10. Overmacht

10.1 Indien THC door overmacht van blijvende of tijde­lijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is THC gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van THC op betaling door Partner voor reeds door THC verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. In het geval van opschorting zal THC alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

11. Gebruiksrechten op software/firmware/databanken

11.1 Het auteursrecht evenals alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de producten en andere materialen (docu­mentatie, rapporten, offertes, etc.) die door THC aan Partner zijn geleverd of op welke wijze dan ook ter beschik­king worden gesteld, berusten uitsluitend bij THC of diens licentiegevers. THC verleent enkel die gebruiksrechten die uitdrukkelijk zijn overeengekomen en waartoe zij gerechtigd is door haar eventuele licentiegevers.
11.2 Het is Partner niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteurs­rechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit of van de producten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduiding omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.

12. Medewerking

12.1 Partner zal voor eigen rekening en risico tijdig alle in het kader van een behoorlijke uitvoering van een Overeenkomst redelijkerwijs door THC  te verlangen medewerking om niet verle­nen.
12.2 Partner vrijwaart THC  van alle aanspraken van derden ter zake en van alle kosten en iedere schade die voor THC uit hoofde van artikel 13.1  mochten voortvloei­en.
12.3 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gege­vens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking staan of indien Partner op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft THC  het recht haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Extra kosten, zoals wachttijden van personeel van THC  als gevolg daarvan kunnen volgens de gebruikelijke tarieven door THC  in rekening worden gebracht.

13. Ontbinding en beëindiging

13.1 leder der partijen is gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte zonder rechterlijke tus­senkomst te ontbinden indien de andere partij ook na een deugde­lijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn, toerekenbaar tekort blijft komen in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de Overeenkomst.
13.2 De aansprakelijkheid van THC  wegens een ontbin­ding als in dit artikel bedoeld, is uitdrukkelijk beperkt op de wijze zoals bepaald in artikel 9.
13.3 Tenzij enige dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet, kunnen partijen een Overeenkomst welke voor bepaalde tijd is aangegaan, niet tussentijds beëindigen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoe­ding te zijn gehouden.
13.4 Voorts is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmid­dellijke ingang te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling of faillissement aanvraagt of voor hem aangevraagd wordt of zodanig beslag op het geheel of gedeelte van haar vermogen wordt gelegd dat nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst in redelijkheid niet te verwachten is. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. THC zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
13.5 Beëindiging en ontbinding laat onverlet verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn voort te duren. Tot deze verplichtingen behoort onder meer het bepaalde met betrekking tot betalingsverplichtingen aan of van Partner, retournering verplichtingen zijdens Partner, geheimhou­ding en toepasselijk recht en geschillen­beslechting.

14. Wijzigingen, aanvullingen en opschortingen

14.1 THC  is gerechtigd om tussentijds wijzigingen aan te brengen in of aanvullingen aan te brengen op de algemene voor­waarden, servicebeschrijvingen en/of de programmaomschrijving. Zij zal de Partner uiterlijk drie weken voorafgaande aan ingangsdatum van de wijzigingen of aanvullingen, onder vermel­ding van deze datum - bij voorkeur via een algemene kennisgeving - op de hoogte brengen. Indien de Partner niet akkoord gaat met deze wijzigingen of aanvullingen, kan zij de Overeenkomst per voor­melde ingangsdatum opzeggen door middel van een schriftelijke opzegging na verzending van de wijzigingen.
14.2 Onverlet latende het bepaalde in paragraaf 14, blijft  THC  gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zonder meer op te schorten, indien de Partner een of meerdere van zijn (financiële) verplichtingen niet (tijdig) of niet vol­ledig heeft nagekomen.
14.3 Het bepaalde in de laatste twee zinnen van artikel 15.1 is van Overeenkomstige toepassing indien THC  zijn rechten en verplichtingen wenst over te dragen aan een derde.

15. Geheimhouding

15.1 Beide partijen verplichten zich om informatie, die hen over en weer ter kennis komt in verband met de uitvoering van een Overeenkomst en die als vertrouwelijk of geheim is aangemerkt, daaronder begrepen informatie omtrent de inhoud of het gebruik van door THC  verstrekte documentatie of andere materialen, zowel tijdens als gedurende een termijn van 1 (een) jaar na afloop van de Overeenkomst geheim te houden en niet ten eigen bate aan te wenden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

16. Administratie

16.1 Tegenover de Partner strekt een door THC gete­kend uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behoudens door de Partner geleverd tegen bewijs.
16.2 De Partner is verplicht ontvangen documenten zoals overzichten na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en bij gebreke daarvan THC per direct doch uiterlijk binnen twee (2) werkda­gen na verzenddatum schriftelijk te informeren. THC  zal na ontvangst van deze informatie zo spoedig moge­lijk de volgens haar noodzakelijke passende maatregelen nemen. In dit geval is het bepaalde in paragraaf 13 van toepassing.
16.3 De inhoud van de aan Partner 'verzonden documenten zoals over­zichten, geldt als goedgekeurd door Partner, tenzij Partner binnen de in artikel 6.4 genoemde termijn THC schriftelijk heeft geïnformeerd omtrent onvolledigheden en/of onjuistheden.

17. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

17.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil zal echter eerst tus­sen Partner en THC worden besproken teneinde in onderling overleg een oplossing te vinden.

18. Algemeen

18.1 Bij eventuele strijdigheden tussen het bepaalde in deze algemene voorwaarden en andere bepalingen van de Overeenkomst, zal het bepaalde in deze voorwaarden voorrang genieten.
18.2 Voor zover in de artikelen 4.7, 8 en 11.1 wordt verwezen naar (de toepasselijkheid van) andere voorwaarden, worden partijen geacht bekend te zijn met de inhoud daarvan, zodat van deze andere voor­waarden geen verdere uitleg is verschuldigd. Indien Partner daar­om verzoekt, zal THC deze voorwaarden op haar kosten (ter kennisname) doen toekomen.
18.3 In het kader van de uitvoering van Overeenkomsten tot het verrich­ten van bepaalde diensten, geldt dat deze worden verricht door personeelsleden van THC of door THC  ingeschakelde derden.
18.4 THC is in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst zonder meer gerechtigd gebruik te maken van derden, waarvan de kosten aan Partner zullen worden doorberekend con­form de door THC  verstrekte prijsopgave.
18.5 Alle door  THC na te komen termijnen en data zijn nadrukkelijk fataal. Deze termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan THC  bekend waren en zij dienen zoveel mogelijk in acht te worden genomen. THC  is niet gebonden aan (lever)termijnen die, vanwege omstandig­heden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voor­gedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen THC  en Partner zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij niet tijdige nakoming dient Partner THC schriftelijk in gebreke te stellen. Met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, zal THC bij een overschrijding van een leveringstermijn van meer dan zes (6) weken, uitsluitend gehouden zijn op schriftelijk verzoek van Partner de eventueel reeds voldane vergoedingen zijdens Partner terug te betalen.
18.6 De door THC te leveren producten zijn bestemd voor commercieel gebruik. De door THC te verstrekken (consumenten- of marketing-) informatie, zal die omvang en reikwijdte hebben welke naar de mening van THC passend is in de gegeven omstandigheden.
18.7 Indien telecommunicatiefaciliteiten worden gebruikt gedurende de uitvoering van een Overeenkomst of in verband met het gebruik van zaken, is THC  niet aansprakelijk voor de juiste keuze en/of de tijdige beschikbaarheid en/of continue beschikbaar­heid van deze faciliteiten. THC is niet verantwoor­delijk voor beschadiging en/of verlies van data en/of vertraagde doorvoer van data gedurende het transport daarvan door middel van of met gebruikmaking van telecommunicatiefaciliteiten.
18.8 Bij verwerking van gegevens met gebruik van telecommunicatie­faciliteiten zal THC Partner voor zover nodig toegang- of identificatiecodes toewijzen. Partner zal de toe­gangscodes vertrouwelijk behandelen en slechts aan geautoriseer­de personeelsleden kenbaar maken.
18.9 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en heeft zulks geen enkele invloed heeft op (de uitvoering van) de andere onderdelen van een Overeenkomst. Voorts geldt dat partijen in zodanig geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg zullen treden, teneinde tot een oplossing te komen welke past in de geest van de Overeenkomst en zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.
18.10 Voor zover THC voor in haar branche gebruikelijke toepassingen c.q. verwerkingen bepaalde persoonsgegevens van personeelsleden van Partner nodig heeft, verklaart Partner zich bereid ervoor zorg te dragen dat deze personeelsleden hun toe­stemming daartoe zullen verlenen, tenzij zulks onredelijk zou zijn. Voor zover in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst de verwerking van persoonsgegevens van een betrokken personeels­lid van Partner noodzakelijk is, zal Partner ervoor zorg dragen dat dit desbetreffende personeelslid zijn/haar toestemming tot deze verwerking verleent.

 Mei 2016

Social media

HaarspullenPro

Voltastraat 30-32
8013PM
Zwolle Bekijk op Google Maps